Stav výzkumu oboru Biotronika Josefa Zezulky

Na rozdíl od situace v zahraničí, v České republice dosud neproběhl systematický oficiální výzkum duchovní léčby. Josef Zezulka dlouhá léta usiloval o spolupráci s konvenční medicínou. Existují zdokumentovaná vyjádření řady odborných autorit (včetně vyjádření předsedy Československé akademie věd) a také lékařská potvrzení pozitivních účinků biotronického duchovního působení, kdy byl daný lékař přímým svědkem biotronického zásahu a následně sepsal lékařské potvrzení o vývoji zdravotního stavu svého pacienta. Taková vyjádření mají spolu s ohlasy samotných pacientů své místo v hierarchii důkazů tzv. medicíny založené na důkazech (evidence-based medicine) a měly by být brány v potaz při rozhodování zda zahájit seriózní výzkum. 
Dokonce i v podmínkách komunistického režimu bylo v roce 1981 rozhodnuto, že Biotronika by měla být zkoumána oficiální cestou a byl zahájen výzkum v klinických podmínkách nemocnice ve Vimperku. Přestože již od počátku poukazoval na mimořádné výsledky biotronického duchovního působení, byl v průběhu 2. turnusu násilně přerušen. 
Tomáš Pfeiffer, řádně ustanovený pokračovatel v oboru Biotronika Josefa Zezulky, také usiloval o navázání spolupráce se zástupci konvenční medicíny. Zastával funkci mluvčího České asociace odborného léčitelství, v 90. letech vedl svůj pořad v televizi, účastnil se veřejných debat a rozhovorů v médiích a rovněž se pokusil oslovit politické činitele včetně např. tehdejšího ministra zdravotnictví České republiky, kterému předal dokumentaci pacientů, kteří absolvovali biotronické duchovní působení.
V kontextu rozvoje CAM v zahraničí se v současné době Tomáš Pfeiffer opět snaží otevřít možný dialog se současnými zástupci českého zdravotnictví a navázat tak na snahu Josefa Zezulky zkoumat obor Biotronika cestou oficiálního výzkumu za předpokladu, že budou nastaveny optimální podmínky jak pro sanátora tak pacienta a případný výzkumný tým (viz Výzkum dnes --> Vize budoucího výzkumu/Perspektiva budoucího výzkumu). 
 

Výzkum v klinických podmínkách vimperské nemocnice 1981-1982 

V době od 27. 12. 1981 do 3. 1. 1982 a následně od 1. do 8. 3. 1982 byl psychoenergetickou laboratoří bývalého ministra školství profesora Kahudy proveden výzkum ve spolupráci s nemocnicí ve Vimperku. Původně byl naplánován do 15. března 1982, avšak došlo k jeho předčasnému ukončení Státní policií.
Výzkum proběhl na interním oddělení nemocnice ve Vimperku, kde byly ve dvou turnusech u 20 pacientů lůžkového oddělení sledovány účinky biotronického působení Josefa Zezulky. Vývoj jejich zdravotního stavu byl následně zaznamenáván do lékařských protokolů. I přes krátký časový rozsah výzkumu byly prokázány výrazné pozitivní účinky léčby. Zásadní úspěch byl zaznamenán např. u pacienta v pokročilém stádiu karcinomu žaludku (stav po kolostomii, pacient velmi malátný). V průběhu biotronické léčby (během 7 dnů) u něj došlo ke spontánnímu uzavření kolostomie a obnovení normální funkce střeva a k celkové revitalizaci až do té míry, že se mohl pacient samostatně pohybovat. Dále byly z hlediska laboratorního pozorování v průběhu tohoto výzkumu např. zjištěny nápadné změny struktury krve v podmínkách in vitro - viz Závěrečná zpráva tohoto výzkumu. Zde MUDr. Jitka Martínková, která spolu s MUDr. Františkem Pekárkem celý výzkum sledovala a hodnotila, mj. uvádí:

 

,,Tuto stručnou zprávu předkládám nikoliv na konci tohoto výzkumu, jak jsem věřila, že nám bude umožněno, ale jsem nucena ji podat na samotném jeho prahu. Za těchto okolností si přirozeně nemůžeme dělat nárok na jakýkoliv zobecňující názor či závěr. Jestliže přesto toto předkládám, činím tak v hlubokém přesvědčení a poznání toho, že bioenergie existuje a léčí. Nechť tyto důkazy, poznámky a náměty slouží jako inspirace těm, kteří v pozitivnějších a osvícenějších podmínkách nepochybně v nedaleké budoucnosti se ujmou úkolu, aby tuto energii, která je věnem života a zákonitosti v člověku, svobodně a nepředpojatě, s dobrou vůlí a čistým srdcem zkoumali a pozvedli na místo, které jí náleží ..."

 

MUDr. Jitka Martínková,  Vimperk 1982

 

Pan Zezulka Vimperk jooohooo.jpg

vyzkum-biotroniky-vimperk-524x375.jpg

Více o vimperském výzkumu ZDE

Perspektiva budoucího výzkumu

Profesní komora Sanátor, jejímž ředitelem je sanátor Tomáš Pfeiffer, je organizací, která reprezentuje obor Biotronika Josefa Zezulky a garantuje odbornou kvalitu biotroniků, ustavených v tomto oboru. Jedním ze směrů činnosti komory Sanátor je přinášet veřejnosti relevantní informace o stavu výzkumu duchovní léčby a dalších metod CAM v zahraničí, který je diametrálně odlišný od situace v České republice, a napravit tak jednostranná prohlášení, která tvoří současné informační vakuum v české vědecké obci.
Cílem KoS je ve světle výsledků současných zahraničních výzkumů nejprve zahájit možný dialog nad fakty, zejména reálnými přínosy biotronického působení v praxi, a následně v návaznosti na již uskutečněný vimperský výzkum otevřít cestu k serióznímu výzkumu, který by respektoval specifickou povahu oboru Biotronika Josefa Zezulky. 
Dlouhodobou vizí KoS je spolupráce Biotroniky a konvenční medicíny ve vzájemném respektu, kdy je biotronik znalý poznatků medicíny a naopak lékař je obeznámen s principy a poznatky Biotroniky. Teprve pak, když se obě strany naučí jazyk partnera, může dojít ke skutečnému dialogu a následné spolupráci v zájmu maximálního prospěchu pacienta.